Shri Hari Stotram Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರ

Shri Hari Stotram Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರ
Shri Hari Stotram Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರ

Shri Hari Stotram Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರು ಬರೆದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಿ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಜಗಜ್ಜಾಲಪಾಲಂ ಕನತ್ಕಂಠಮಾಲಂ
ಶರಚ್ಚಂದ್ರಫಾಲಂ ಮಹಾದೈತ್ಯಕಾಲಮ್ |
ನಭೋನೀಲಕಾಯಂ ದುರಾವಾರಮಾಯಂ
ಸುಪದ್ಮಾಸಹಾಯಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ || ೧ ||

ಸದಾಂಭೋಧಿವಾಸಂ ಗಲತ್ಪುಷ್ಪಹಾಸಂ
ಜಗತ್ಸನ್ನಿವಾಸಂ ಶತಾದಿತ್ಯಭಾಸಮ್ |
ಗದಾಚಕ್ರಶಸ್ತ್ರಂ ಲಸತ್ಪೀತವಸ್ತ್ರಂ
ಹಸಚ್ಚಾರುವಕ್ತ್ರಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ || ೨ ||

ರಮಾಕಂಠಹಾರಂ ಶ್ರುತಿವ್ರಾತಸಾರಂ
ಜಲಾಂತರ್ವಿಹಾರಂ ಧರಾಭಾರಹಾರಮ್ |
ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ಮನೋಜ್ಞಸ್ವರೂಪಂ
ಧೃತಾನೇಕರೂಪಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ || ೩ ||

ಜರಾಜನ್ಮಹೀನಂ ಪರಾನಂದಪೀನಂ
ಸಮಾಧಾನಲೀನಂ ಸದೈವಾನವೀನಮ್ |
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಹೇತುಂ ಸುರಾನೀಕಕೇತುಂ
ತ್ರಿಲೋಕೈಕಸೇತುಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ || ೪ ||

ಕೃತಾಮ್ನಾಯಗಾನಂ ಖಗಾಧೀಶಯಾನಂ
ವಿಮುಕ್ತೇರ್ನಿದಾನಂ ಹರಾರಾತಿಮಾನಮ್ |
ಸ್ವಭಕ್ತಾನುಕೂಲಂ ಜಗದ್ವೃಕ್ಷಮೂಲಂ
ನಿರಸ್ತಾರ್ತಶೂಲಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ || ೫ ||

ಸಮಸ್ತಾಮರೇಶಂ ದ್ವಿರೇಫಾಭಕೇಶಂ
ಜಗದ್ಬಿಂಬಲೇಶಂ ಹೃದಾಕಾಶವೇಶಮ್ |
ಸದಾ ದಿವ್ಯದೇಹಂ ವಿಮುಕ್ತಾಖಿಲೇಹಂ
ಸುವೈಕುಂಠಗೇಹಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ || ೬ ||

ಸುರಾಲೀಬಲಿಷ್ಠಂ ತ್ರಿಲೋಕೀವರಿಷ್ಠಂ
ಗುರೂಣಾಂ ಗರಿಷ್ಠಂ ಸ್ವರೂಪೈಕನಿಷ್ಠಮ್ |
ಸದಾ ಯುದ್ಧಧೀರಂ ಮಹಾವೀರವೀರಂ
ಭವಾಂಭೋಧಿತೀರಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ || ೭ ||

ರಮಾವಾಮಭಾಗಂ ತಲಾಲಗ್ನನಾಗಂ
ಕೃತಾಧೀನಯಾಗಂ ಗತಾರಾಗರಾಗಮ್ |
ಮುನೀಂದ್ರೈಸ್ಸುಗೀತಂ ಸುರೈಸ್ಸಂಪರೀತಂ
ಗುಣೌಘೈರತೀತಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ || ೮ ||

ಫಲಶ್ರುತಿ

ಇದಂ ಯಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಸಮಾಧಾಯ ಚಿತ್ತಂ
ಪಠೇದಷ್ಟಕಂ ಕಂಠಹಾರಂ ಮುರಾರೇಃ |
ಸ ವಿಷ್ಣೋರ್ವಿಶೋಕಂ ಧ್ರುವಂ ಯಾತಿ ಲೋಕಂ
ಜರಾಜನ್ಮಶೋಕಂ ಪುನರ್ವಿಂದತೇ ನೋ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಪರಮಹಂಸಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ||

Leave a Comment