Shri Hari Stotram Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರ

Shri Hari Stotram Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರು ಬರೆದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗಜ್ಜಾಲಪಾಲಂ ಕನತ್ಕಂಠಮಾಲಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರಫಾಲಂ ಮಹಾದೈತ್ಯಕಾಲಮ್ | ನಭೋನೀಲಕಾಯಂ ದುರಾವಾರಮಾಯಂ ಸುಪದ್ಮಾಸಹಾಯಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ || ೧ || ಸದಾಂಭೋಧಿವಾಸಂ ಗಲತ್ಪುಷ್ಪಹಾಸಂ … Read more